Cartlann Taispeántas

Saothar Nua - Marie O'Donoghue / Turas Samhlaíoch - Sr. Clair Dillon 2008

Samhain 2008

I mbliana, tá An Gailearaí ag ceiliúradh cothrom deich mbliana a bhunaithe, 1998-2008.

Le tús a chur lenár gcéad chlár bliantúil inár n-ionad úr, thug muid cuireadh don bheirt seo a leanas a gcuid saothar a chur ar taispeántas: Marie O’Donoghue, atá ina cónaí agus ag obair sa cheantar seo, agus Clair Dillon a raibh cónaí uirthi san áit roimhe seo agus a fhaigheann a hinspreagadh ón cheantar áitiúil go fóill.

Turas Samhlaíoch – an tSiúr Clair Dillon

Cuireadh tús leis an turas samhlaíoch seo i nDoire Chonaire i mí Mhárta 2006 agus, go bunúsach, ba é an 1ad Sraith Dordveidhle de chuid Bach a chuaigh i gcion air. I dtús báire, rinne Clair cuid mhór breacaireachta le theacht ar dhóigh chun a cuid físeanna fá na Coinséartónna seo a léiriú agus ghlac sí leis an adamh mar a samhailchomhartha. Thosaigh na físeanna seo le feiniméin an ‘bhuile mhóir’, nuair a cruthaíodh an domhan, nuair a cruthaíodh muid inne, tríd na staideanna éagsúla d’fhorbairt spioradálta go dtí cothromaíocht inláimhsithe, bás, aiséirí nó athbhreith, agus sa deireadh thiar thall ag teacht ar ais go dtí áit úrnua. Rinne an t-ealaíontóir forbairt ar 24 saothar uiscedhatha, cairtiú nó mapáil ar an turas adamhach seo, agus iad eagraithe ina 6 chaibidil nó mir. 

Sa saothar seo, tharraing an t-ealaíontóir óna saol féin agus a taithí spioradálta agus ar an tséala sin thuig sí an tábhacht a bhain le himeascadh agus rannpháirtíocht a comhghleacaithe spioradálta, a teaghlach agus a cairde. Is saothar mór teicstíle atá sa lármhír den bhailiúchán seo, a ndearnadh forbairt dhíreach air ó na huiscedhathanna a raibh baint ag mórán dá comhpháirtithe, ó aois 18 – 80+ bliain, leo. As seo, chruthaigh sí sraith de 24 píosa peintéireachta. Agus sa deireadh, chruthaigh sí saothar galánta cruain i gcomhar le Anne Murphy ó ‘Eala Enamels’, Ceatharlach. 

Tá saol spioradálta an ealaíontóra le sonrú sa turas machnamhach seo. Cuireann a cuid dathanna beoga fuinniúla in iúl an beathfhórsa atá bunúsach don fhealsúnacht spioradálta atá ag Clair. Tá cuireadh tugtha ag An Gailearaí do Clair a cuid físeanna a roinnt leis an phobal as a dtáinig sias as a measc.

Saothar Nua – Marie O’Donoghue

Tá teagmháil leanúnach coinnithe ag An Gailearaí le Marie ón uair gur bronnadh céim sa Mínealaín uirthi i 1998 agus dá bhrí sin tá taithí phearsanta acu ar a dul chun cinn cruthaitheach. Thar na deich mbliana sin, tháinig forbairt ar stíl léiriúcháin atá láidir, muiníneach, oilte agus inniúil. Sa bhliain 1998, ba é plána teibí gan figiúirí daonna ar bith a bhí ag an ealaíontóir, péintéireacht láidir deismir i bpailéid ghorm mhaolaithe. Ansin, nuair a tháinig sí ar ais abhaile ó Bhéal Feirste, ba é ‘uisce’ a ndearna sí taiscéaladh air, go speisialta na huiscí thart ar Oileán Thoraí, chun a teanga ‘radhairc’ a fhorbairt. Léirigh an tréimhse seo filleadh an ealaíontóra ar a comhthéacs cultúrtha féin – eispéireas tuaithe na Gaeilge labhartha. D’aimsigh sí láidreacht anseo, fréamh a raibh aithne aici uirthi, croílar bunúsach. Thosaigh an figiúr ag nochtadh, chorruair faoi uisce, chorruair ar thalamh tirim – ach an raibh sé cinnte cá háit a ba chóir do a bheith? 

Ina dhiaidh sin, lonnaigh an t-ealaíontóir í féin ar an talamh tirim ab eol di, gur chruthaigh sí taispeántas fíorálainn de thírdhreacha leath-teibí. Anois agus arís, bhíodh figiúirí le feiceáil sna canbháis seo ach iad níos láidre anois; bhain sí úsáid as pailéad níos leithne agus bhí lorg breá cinnte scuaibe le sonrú iontu. 

Agus í ag ullmhú don taispeántas seo, chuir Marie in iúl dúinn go raibh athrach tagtha ar a cuid saothar - bhí an ceart aici! Tá a pailéad misniúil cinnte agus tá lorg a scuaibe go hiomlán mín réidh. Tá a fhios ag na figiúirí anois cé hiad fein – tá siad sa bhaile. A priosma - cothromaíocht comhlántach idir dath agus cruth. Treoraíonn Marie súile an lucht féachana go comhleanúnach chuig mionbhríonna a d'fhéadfadh muid gan a thabhairt faoi deara in éagmais a leithéid.

Is é ról An Ghailearaí deiseanna a chur ar fáil d'ealaíontóiri a léiríonn stíl chomaimseartha atá ceangailte ar dhóigh éigin le céadfacht Gaeltachta. Baineann an dís, Marie O’Donoghue agus Clair Dillon, leis an sainmheon seo.